Certyfikat

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (muszą być spełnione łącznie):

 1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra psychologii
 2. 5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją
 3. 1250 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie psychoterapii, w tym:
  • co najmniej 150 godzin superwizji, w tym, co najmniej 30 godzin procesu indywidualnego u jednego superwizora
  • staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych
  • psychoterapia własna lub inne doświadczenie rozwojowe spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne lub zaakceptowaną przez ośrodek szkolący. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej (z wyłączeniem roli wykładowcy), superwizora, egzaminatora

W celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. pisemnego oświadczenia dwóch superwizorów, którzy ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu psychoterapii. Komisja będzie brała pod uwagę oświadczenia superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jeden z superwizorów może być superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Komisji, superwizorem innego towarzystwa pod warunkiem, że stosuje ono podobne do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kryteria i procedurę uzyskiwania certyfikatu. Poręczenie powinno zawierać informację o tym kiedy, w jakim wymiarze czasowym i w jakiej formie (indywidualna/grupowa) superwizja była prowadzona
 2. podpisanej deklaracji profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty
 3. opisu dwóch przypadków prowadzonej psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, które kandydat przedstawia jako przykład udanego i nieudanego procesu psychoterapii, przeprowadzonej po ukończeniu szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu. Opisy winny być w miarę aktualne (procesów terapii zakończonej nie dawniej niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i zawierać diagnozę kliniczną, warunki kontraktu, fazy procesu psychoterapii, podsumowanie i ocenę skuteczności. Można załączyć zapis przykładowej sesji
 4. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa

O uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poza powyższymi warunkami wstępnymi decyduje zdanie egzaminu praktycznego, podczas którego sprawdzane są praktyczne umiejętności kandydata w prowadzeniu psychoterapii.