Specjalizacja kliniczna

Ukończyłam specjalizację z zakresu psychologii klinicznej, odbyłam 27 miesięcy staży oraz zajęcia teoretyczne obejmujące dawny I i II stopień specjalizacji.

Celem kształcenia w ramach specjalizacji jest:

 1. Rozwój wiedzy z zakresu psychologii klinicznej, nauk medycznych i humanistyczno-społecznych umożliwiającej rozumienie i rozwiązywanie problemów psychologicznych osób chorych.
 2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w działalności diagnostycznej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej, eksperckiej, orzeczniczej.
 3. Nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do stosowania psychologicznych metod terapii.
 4. Rozwój świadomości metodologicznej.
 5. Rozwój wysokich standardów funkcjonowania zawodowego w kontakcie z pacjentem i jego rodziną oraz we współpracy z pracownikami służby zdrowia.

Czas trwania specjalizacji:

Specjalizacja dla osób posiadających tytuł magistra psychologii trwa 5 lat: 2 lata kształcenia specjalizacyjnego podstawowego i 3 lata kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego.

Zakres wiedzy teoretycznej:

 1. Znajomość podstawowych zagadnień psychologii
  • psychologiczne koncepcje człowieka
  • biologiczne mechanizmy zachowania
  • teorie osobowości oraz teorie rozwoju psychicznego
  • psychologia procesów poznawczych
  • psychologia emocji, stresu i konfliktu
  • psychopatologia: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka
  • wybrane zagadnienia z neurologii klinicznej
  • podstawowe zagadnienia psychologii zdrowia, psychosomatyki, medycyny behawioralnej
  • miejsce i rola psychologa w zespole terapeutycznym
  • aspekty etyczne zawodu psychologa
 2. Znajomość zasad i metod diagnozy psychologicznej
  • wykorzystywanie wiedzy psychologicznej dla formułowania hipotez diagnostycznych
  • znajomość metod diagnozy psychologicznej
  • znajomość zasad doboru metod diagnostycznych dostosowanych do problemów klinicznych
  • znajomość zasad interpretacji wyników uzyskanych w procesie diagnozy psychologicznej
 3. Znajomość podstawowych metod i form psychoterapii oraz sposobów pomocy psychologicznej

Staże:

 • Zespół leczenia domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - 2 miesiące( ocena końcowa – celujący)
 • Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu Wojewódzkiego pecjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie - 1 miesiąc (ocena końcowa – bardzo dobry)
 • Oddział 7A Ogólnopsychiatryczny Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie 3 miesiące (ocena końcowa – celujący)
 • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera - 3 miesiące (ocena końcowa – bardzo dobry)
 • Oddział Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera - 2 miesiące (ocena końcowa – bardzo dobry)
 • Oddział Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera - 1 miesiąc (ocena końcowa – celujący)
 • Odział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - 3 miesiące (ocena końcowa – bardzo dobry)
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego w Krakowie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia - 2 miesiące (ocena końcowa – bardzo dobry)
 • Oddział Rehabilitacyjno-Profilaktyczny Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego w Krakowie 3 miesiące (ocena końcowa – celujący)
 • Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego - 3 miesiące (ocena końcowa – celujący)
 • Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego - 1 miesiąc (ocena końcowa – celujący)
 • Oddział 8 Ogólnopsychiatryczny Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie 3 miesiące (ocena końcowa – celujący)